Wykonujemy następujące rodzaje badań:

 1. Badania wstępne – wymagana umowa z pracodawcą.
 2. Badania okresowe – wymagana umowa z pracodawcą.
 3. Badania kontrolne – wymagana umowa z pracodawcą.
 4. Badania kierowców (prawo jazdy wszystkich kategorii oraz badania do świadectwa kwalifikacji).
 5. Badania profilaktyczne kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych (wymagana umowa ze szkołą).
 6. Badania profilaktyczne kandydatów i studentów szkół wyższych (wymagana umowa ze szkołą).
 7. Badania pracowników ochrony fizycznej oraz osób ubiegających się lub posiadających zezwolenie na broń.
 8. Badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące .
 9. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych .

Pracowników przyjmujemy na podstawie pisemnej umowy z pracodawcą zgodnie z art. 12  Ustawy o Służbie Medycyny Pracy z dn. 27.06. 1997 z p.zm.

Zachęcamy do podpisywania umów.

Rodzaje badań profilaktycznych

 1. Badania wstępne – dla podejmujących pracę, zmiany stanowiska pracy lub zmiany warunków pracy na tym samym stanowisku.
 2. Badania okresowe – w terminach wyznaczonych przez lekarza Medycyny Pracy na poprzednim badaniu.
 3. Badania kontrolne – wykonywanie po upływie 30 dni nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby, na podstawie zaświadczenia od lekarza leczącego, które zawiera rozpoznanie choroby, czas jej trwania, oraz informację o zakończonym leczeniu lub braku przeciwskazań do powrotu do pracy na dotychczasowe stanowisko.

Do badań należy zgłaszać się osobiście z oryginałem skierowania z zakładu pracy (nie honorujmy skanów i kserokopii).

Pracodawca wystawia skierowanie zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdr. z dn. 26.03.2015 (Dz. U. z 2016r. poz.2067) i wpisuje wszystkie informacje wymagane we wzorze stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia, natomiast czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia , te, które zostały wymienione w  Rozporządzeniu Min. Zdr. z dn. 12.11.2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2131).

Skierowanie powinno być wypisane czytelnie, w całości w języku polskim (dotyczy to również stanowiska pracy) oraz opatrzone pieczątka firmową  i czytelnym podpisem pracodawcy lub osoby kierującej na badanie w imieniu pracodawcy.

Rejestracja Medycyny Pracy (I p. pokój 34) jest czynna codziennie od godz. 7.00-12.00, jednak z przyczyn od nas niezależnych godziny przyjęć pracowników mogą ulec zmianie.

Wszystkie badania i konsultacje wykonujemy na miejscu (za wyjątkiem badań psychologicznych).

Dysponujemy następującymi pracowniami pomocniczymi:

Pracownia EKG. Spirometrii, RTG, badanie słuchu (audiogram), laboratorium, gabinet badania widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia (dla kierowców).

Zachęcamy pracodawców do podpisywania umów.